Wednesday, March 26, 2014

१ फेब्रुवारी - परतीचा प्रवास , कार्बी उत्सव, अल्चेरिंगा


कृष्णन्, राजू, चौधरीकाका, मी आणि तेजकार्बी उत्सव - विक्री कक्षाचे प्रवेशद्वार
हातमागावर कपडे बनवताना कार्बी स्त्री

बांबूच्या वस्तू बनवताना एक कार्बी पुरुष 

No comments:

Post a Comment