Thursday, February 12, 2009

शास्त्रसिद्धांत

अर्थात, शास्त्राविषयीचा सिद्धांत

अहो किमिति चित्रम् तु शास्त्राणाम् रचना खलु
पश्येदं शास्त्र सर्वत्र गणितेन परिपूरितम्
गणितमस्ति मूलम् वा कार्यकारणभावना
मन्येहं तत्रैकत्वम् तेजोष्णयोर्यथाऽऽतपे

किती शास्त्रवैचित्र्य असते पहा हे
जणू सर्व विज्ञान गणितात राहे
तरी कार्य त्या कारणे भाव कैसा ?
वसे तेजऊष्मा रवीदीप्ति जैसा
(अहाहा !! माझ्या मनातील कोड्याला मी असा देववाणीतून सांगेन अशी कल्पना मलाही नव्हती!! )
तर हा प्रश्न आहे गणित आणि शास्त्राचा !! शास्त्रातील कोणताही सिद्धांत गणिताशिवाय अपूर्ण असतो. पण तरिहीएखाद्या सिद्धांतामागील " तत्व " गणिताशिवाय समजू शकते. किंबहुना ते तसे समजले तरच ती गोष्ट संपूर्णसमजते. English मध्ये याला intuitive understanding असं म्हणतात!!
पण गणित आणि हे "समजणं " एकमेकांशिवाय अपूर्ण आहेत नाही का? जसं ऊन्हामध्ये तेज, प्रकाश आणिउष्णता सदैव एकत्र असतात तसंच!!

Monday, February 2, 2009

केल्याने भाषांतर

गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् |
स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः ||
- अनामिक कवी

दान करा रे दान करा
दाने मिळती उच्च पदे ।
जलधी असला अवनिवर तरि
आकाशामधि जलद वसे ॥