Monday, February 2, 2009

केल्याने भाषांतर

गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् |
स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः ||
- अनामिक कवी

दान करा रे दान करा
दाने मिळती उच्च पदे ।
जलधी असला अवनिवर तरि
आकाशामधि जलद वसे ॥

1 comment: